TRUET

SAMFUNNSHUSET, NAMSOS

Den stilrene bygningen er i stor grad beholdt slik den fremsto i 1961. Nå kan den bli erstattet med et kontorbygg.

Samfunnshuset i Namsos, signalbygg i kommunesenteret gjennom seks tiår, står i fare for å bli revet. Bygget er en perle både utvendig og innvendig, samfunnshusdelen er stor grad beholdt slik den sto ferdig i 1961, med sitt interiør, materialer, tapeter og farger. Bygningen er tegnet av hovedarkitekt Arne Aursand fra Namsos sammen med den kjente Trondheimsarkitekten Herman Krag.

Bevaringsverdig etterkrigsarkitektur

Hele Namsos sentrum står oppført i Riksantikvarens NB!-register over bevaringsverdig etterkrigsarkitektur og brente byers regulering. Namsos har sågar en sentrumsplan ute til høring hvor det er foreslått at bygninger oppført før 1963 skal bevares.

Et unntak i dette forslaget kan synes tilpasset det eneste bygget kommunen eier fra denne tiden: samfunnshuset. Det aktuelle unntaket går på at bygg kan rives hvis det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å rive og bygge nytt.

Et hus bygget av folket for folket

Da samfunnshuset sto ferdig tidlig på 1960-tallet, i all hovedsak finansiert av ekstra fagforeningskontingent (altså et hus bygget av folket for folket), inneholdt det foruten kontorer, kommunestyresal og formannskapssal også bibliotek, svømmehall, kafe, en stor kino, to mindre saler og en stor festsal.

Vernetilhengerne fremhever behovet for slike lokaler i fremtiden. Ifølge Fortidsminneforeningen lokalt har lokalpolitikere ikke ønsket å diskutere hva huset alternativt kan brukes til, det er kun vurdert til bruk som kontorer. Bygget består nå av 3000 kvm kontorer samt 2000 kvm som inneholder gamle samfunnshusfunksjoner: foaje med garderobe, tre samfunnssaler (en med scene). to gamle kinosaler, der den største er i bruk for kulturskolen, som seremonirom, konsert- og foredragssal.

De tekniske rapportene konkluderer med at det er billigere å renovere enn å bygge nytt pr. kvm. Allikevel har teknisk sjef i kommunen nylig frontet i media at det er 100 millioner kroner billigere å bygge nytt: Sammenligningen som er gjort er å rive 5000 kvm og bygge kun 3000 nye kvm til kontorer. 

Stort lokalt engasjement

Engasjementet lokalt for bevaring er stort; Facebook-gruppen Bevar samfunnshuset i Namsos har drøyt 1200 medlemmer (21.2.2021), i et tettsted med i underkant av 9000 innbyggere. Saken om riving eller bevaring vedtas av kommunestyret 25. mars 2021. Denne rive- og byggesaken skal altså opp til behandling før sentrumsplanen den er en del av ferdigbehandles. Samfunnshuset i Namsos er med dette en soleklar kandidat til Rødlista. 

Fortidsminneforeningen og politikere påklager vedtaket

Fortidsminneforeningen Namdal lokallag og Den trønderske avdeling påklaget kommunestyrets vedtak den 13.04.2021. Foreningen hevdet at vedtaket var ugyldig som følge av mangelfull utredning. Foreningens klage ble avvist 20.05.2022 med den begrunnelse at avgjørelsen ikke var utøvelse av offentlig myndighet, men eierrådighet.

Fire medlemmer av kommunestyret krevde også lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak av 25. mars 2021 om å ikke bevare eller rehabilitere samfunnshuset. Etter en gjennomgang av saken mente Statsforvalteren (28.10.2021) at det ikke var feil ved vedtaket som ga grunnlag for å oppheve det. Vedtaket kan leses i sin helhet her.

Les også: Å bevare samfunnshuset er bra for samfunnsutviklinga i Namsos

Namsos kommune - Klage på kommunestyrevedtak i sak PS 22/21 Namsos samfunnshus
sanering eller bevaring 20.05.2021

Statsforvalteren i Trøndelag - Lovlighetsklage - Namsos samfunnshus sanering eller bevaring 28.10.2021