REVET

SOLHØY GAMLE SKOLE, SON

Kommunen vil ikke innlemme landemerket fra 1860-tallet i planene for nye omsorgsboliger på tomten.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2018: Solhøy gamle skole fra 1860-tallet er regulert til bevaring i Vestby kommunes kommuneplan fra 2012. Nå skal området utbygges til omsorgsboliger. Multiconsult har utarbeidet en rapport der det legges fram tre alternativer: 0) Bevaring og nybygg, 1) riving og nybygg og 2) bevaring av den eldste delen av skolen og nybygg.

Når saken nå er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, er det kun alternativ 1 som er lagt ut, tross Rådmannens innstilling om å legge ut både alternativ 1 og 2. Kommunens begrunnelse for å gå for riving av Solhøy gamle skole er byggets tilstand og kostnadene ved rehabilitering og bevaring.

Fortidsminneforeningen stiller seg uforstående til en slik argumentasjon. Kostnandene ved rehabilitering er ikke grundig undersøkt, og forfallet er det kommunen selv som er ansvarlig for gjennom en årrekke uten vedlikehold. Vi mener at alternativ 2 helt klart må med i den videre prosessen, da det best balanserer behovet for omsorgsboliger og vern av et viktig kulturminne. 

Solhøy er en vernet bygning i sveitserstil som fungerte som skole fra 1932 til 2008. Den er av Fylkeskommunen vurdert til å være et kulturminne av vesentlig regional verdi: «Gamle Solhøy skole er et kjent og karakteristisk landemerke langs innfartsåren til Son sentrum. Solhøy skole er en viktig del av historien, oppveksten og identiteten til mange av innbyggerne i tettstedet Son og dets omegn. Ut fra en samlet vurdering av kriterier knyttet til demokratihistorie, skolehistorie, arkitekturhistorie og miljømessig sammenheng vurderes den gamle skolebygningen å være et kulturminne av vesentlig regional verdi.»

Fortidsminneforeningen er sterkt kritisk til at Vestby kommune nå går inn for å river et vernet kulturminne etter å ha latt det forfalle i årevis. Det kan skape presedens og legge føringer for resten av Sons vernede hus.

Signer underskriftskampanjen "Nei til riving av Solhøy" HER.

Fra Mulitconsults rapport 16. mars 2018:

Det foreligger tre ulike utbyggingsalternativer for nye omsorgsboliger, med henholdsvis 48, 88 og 64 boenheter.

Alternativ 0: Alternativet innebærer at man opprettholder gjeldende reguleringsplan av 2012, dvs. bygging av 48 omsorgsboliger, samtidig som man opprettholder innregulert hensynssone og sikrer at den eldste delen av skolen bevares sammen med eksisterende vegetasjon. Perspektivskissene gir et godt bilde av situasjonen etter utbygging, og viser at intensjonen i gjeldende reguleringsplan er fulgt opp når det gjelder ivaretagelse av Solhøy gamle skole og kulturmiljøet. Det er tilbørlig avstand mellom nytt og gammelt bygg, og viktige siktlinjer opprettholdes. Det vurderes at dette utbyggingsalternativet ikke har vesentlige negative konsekvenser for verneverdiene knyttet til den tidligere skolebygningen.

Alternativ 1: Alternativet representerer en omfattende utbygging som legger til rette for 88 omsorgsboliger, med ny bebyggelse oppført i 2 og 3 etasjer. Forslaget medfører svært store negative konsekvenser for Solhøy gamle skole, som må rives (Fortidsminneforeningens utheving).

Alternativ 2: Alternativet innebærer at man justerer regulerte hensynssoner, slik at den eldste delen av Solhøy skole og vesentlige deler av den eksisterende vegetasjon blir bevart. Det legges til rette for å bygge 64 boenheter. Forslaget anses ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for Solhøy gamle skole. Bygningens integritet opprettholdes, og det samme gjelder viktige siktlinjer og sammenheng med øvrig kulturmiljø i området.

Februar 2020: Fortidsminneforeningen og Son og omegn vel anmoder nye Vestby kommunestyre om å vurdere regulering og riving av Solhøy skole på nytt. Vi anmoder om at det bygges 64 omsorgsboliger og at Solhøy med trær vernes. Ved en eventuell ny behandling av det nye kommunestyret, bør man ha to alternativer:

A) 64 boenheter og vern, B) 88 boenheter og ikke vern

Reguleringssaken ble behandlet i kommunestyret 11. februar 2020. Da bevaringsalternativet med 64 omsorgsboliger og vern ikke ble sendt på høring, hadde politikerne i prinsippet valget mellom 0 omsorgsboliger og bevaring eller 88 omsorgsboliger og riving.

I mars 2020 startet rivingen av Solhøy skole. Rivingen ble dokumentert av Vestby avis og kan ses her.

Fortidsminneforeningen og Son og omegn vels anmodning om ny behandling 

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdelings høringsuttalelse

Multiconsults rapport med 3 alternativer for Solhøy gamle skole