TRUET

TREHUSMILJØET I GAMLE STJØRDAL

Trehusmiljøet i «Gamle Stjørdal» er truet av flere rivesaker og planlagte nybygg. Bebyggelsen i Kirkevegen representerer det lille som er igjen av kulturmiljøet, og planene om å rive tre bygg kan gjøre uopprettelig skade. Fortidsminneforeningen oppfordrer lokalpolitikerne til å følge vedtatte sentrumsplan og bevare det gjenværende bygningsmiljøet. Verneverdiene i det helhetlige kulturmiljøet som trues av tre rivesaker gjør «Gamle Stjørdal» til en naturlig del av Rødlista.

Kirkevegen er en del av sentrum der det opprinnelige gatemiljøet er bevart, med bakgårder og uthus, ett av de stedstypiske uthusene som er planlagt revet, har originalt skifertak. Det er blitt sendt klage fra naboer og innsigelse fra Fortidsminneforeningens lokallag på riving og ombygging, men klage og innsigelse er avvist av både kommune og statsforvalter.

I sentrumsplanen for Stjørdal står det at det er viktig å ta vare på de gamle bygningsmiljøet i Kirkevegen. Likevel er det fra Stjørdal kommune gitt rammetillatelse til å erstatte et uthus med en tomannsbolig og et bolighus som står i bakgård med en tomannsbolig. Uthuset planlegges erstattet med en tomannsbolig med mønehøyde 7,728 meter. Tomannsboligene vil også bli betydelig høyere enn det huset som står mot gata. Et annet truet hus er den gamle «Ursmia», et enetasjes hus oppført først på 1900-tallet. Det har i dag endret fasade, men intakt tømmerkjerne. Det søkes nå av utbygger om å rive den bakerste del av eksisterende bygg og erstatte det med et nybygg i 2 etasjer. I søknaden står det at den fremste del mot gata skal rehabiliteres og søkes tilbakeført til opprinnelig utseende.

Last ned: "Ikke riv i Gamle Stjørdal" Bladet 7. september 2021

Last ned: Dokument i klagesak Kirkevegen 11

Last ned: Kirkevegen 6 Anmodning om høringsuttalelse