TRUET

NEDRE MØLLENBERG GATE 99 OG 101, TRONDHEIM

Spekulativt forfall truer en verdifull rest av trehusbebyggelsen på Møllenberg, Nedre Møllenberg gate 99 og 101 i Trondheim. I over 20 år har eier latt bygningene stå til forfalls, med alvorlige skader som truer kulturminneverdiene.

- Kommunen bør slippe seg løs, og si at det ikke er noe restverdi i disse bygningene. La meg heller få lov til å bygge boligblokk, og pynte opp området. Vi er kommet dit nå at vi bør rive skiten, sier Karl-Ove Bjørnstad til Adresseavisen i 2017

Trebyggene i Nedre Møllenberg gate 99 til 101 tilhørte opprinnelig en rekke med eldre trehusbebyggelse som inngikk i verneområdet Møllenberg, regulert i 1986. De to bygningene fra slutten av 1800-tallet har antikvarisk verdi C, og står som siste rest av en trehusrekke som gradvis er revet. Etter avslag på søknad om riving har de to bygningene stått til forfalls siden 2003, med enkle sikringstiltak i 2008 og 2009. I 2016 ble det avdekket brudd på plan- og bygningsloven, med varsel om pålegg om sikring. Byantikvarens vurdering var på dette tidspunktet at bygget ikke er sikret mot forfall, og betydelige kulturminneverdier har gått tapt og vil gå tapt slik situasjonen var. Byantikvaren var "meget bekymret for konsekvensene av videre forfall", og mener ytterligere kulturhistoriske verdier vil gå tapt dersom bygningene ikke istandsettes. I februar 2017 ble det vist til tidligere utsendt varsel om pålegg datert 1.12.2016. Byggene har ikke blitt sikret, og ny frist for gjennomføring av nødvendige sikringstiltak settes til 22.02.2017. Bygningene må da "sikres forsvarlig, herunder mot ytterligere forfall." (Bymiljø 2016:15-19). I 2017 ble eier truet med dagbøter, og utførte enkelte sikringstiltak. 

Fortidsminneforeningen har nå dokumentert bygningene med drone 14.11.2023, og kan påvise alvorlige mangler seks år senere. Begge byggene har fremdeles alvorlige skader som truer kulturminneverdiene og fremskynder forfallet, blant annet åpne hull i tak og vinduer. Etter spekulativt forfall i over 20 år er byggene og deres kulturminneverdier fremdeles akutt truet. 

Byantikvaren er tydelige på at bygningene må bevares, og uttaler til Adresseavisen

- Bygningene har juridisk vern, og må forutsettes bevart der de står. Bygårdene omfattes av verneplanen for Møllenberg – Kirksletten – Rosenborg. Møllenberg-planen er en av Nordens største sammenhengende trehusområder og disse husene ligger helt mot ytterkanten av bevaringsområdet. Som beliggende i østre del av bevaringsområdet har bygningene en viktig historiefortellende rolle ved at de tydelig markerer hvor langt trebyen her strakte seg, skriver hun.

Bygningenes historikk er nærmere beskrevet av Ina Kristin Mittet (2015): "Det er ikke tillatt å rive bygninger som inngår i bevaringsområdet, med mindre det foreligger særskilte grunner for det. Etter å ha fått gjennomslag for omregulering og nybygging på nabotomtene, kjøpte utbyggeren kvartalets siste enebolig i Nedre Møllenberg gate 99, høsten 2000. Det andre huset hadde vært i hans eie siden midten av 80-tallet. Planen hans var å rive de gamle husene og erstatte dem med fire etasjes boligbebyggelse som på tilstøtende eiendommer. Dette inngikk i Bjørnstads utbyggingsplan langs hele kvartalet, og var siste byggetrinn med riving og oppføring av ny bebyggelse. I 1998 sendte Bjørnstad inn en forespørsel om reguleringsendring for Nedre Møllenberg gate 99-101 og Gamle Kirkevei 12B-14A. Bygningsrådet konkluderte med at riving av eksisterende bebyggelse var akseptabelt tross deres verneverdi, og i vurderingen ble det lagt vekt på en helhetlig utforming av kvartalet. Året etter fikk Bjørnstad utarbeidet et planforslag som omfattet riving av eksisterende bygninger og oppføring av fire etasjes boligblokker. Bygningssjefen støttet bygningsrådets vurderinger og anbefalte reguleringsplanen. Planforslaget ble imidlertid avvist av Bystyret den 23. november 2000, med begrunnelse i at bygningene var omfattet av verneplan for Møllenberg, og at riving av eiendommene var i strid mot gjeldende vernebestemmelser. Bystyret kunne ikke se at det forelå ”særlige grunner” til å tillate riving. I det samme vedtaket bad Bystyret om at det skulle utarbeides vernebestemmelser for Nedre Møllenberg gate 99-101, med det formål at husene ble bevart og satt i stand.

Et avisoppslag i Adresseavisen den 26. januar 2009 førte til at representanter fra byggesakskontoret i Trondheim kommune gjennomførte en utvendig befaring på Nedre Møllenberg gate 99. På bakgrunn av befaringen ble det slått fast at bygningen var i ferd med å forfalle; det var knuste vinduer, hull i taket og åpne takvinduer, løse taksteinerog ytterkledningen på deler av bygningen var tatt ned slik at tømmerkassen innenfor var eksponert. Bygården ble vurdert til å være i en slik forfatning at det kunne oppstå fare eller vesentlig ulempe for person eller eiendom, og virket skjemmende på grunnav manglende vedlikehold. Bjørnstad fikk varsel om at pålegg om at sikring etter daværende § 89 i pbl. ville bli vurdert gitt dersom eiendommen ikke var sikret innen 17. februar samme år. Saken ble fulgt opp med ny befaring den 25. februar, og forholdene var da rettet opp.

Det er likevel ikke aktuelt å iverksette noen innvendig oppgradering av bygningsmassen, tilføyer han, og uttaler videre at bygningene mest sannsynlig vil bli ”stående ubenyttet i påvente av at grunneier og kommunen en gang i framtiden kan bli enige om en utnyttelse som vil være mest mulig til gavn for den enkelte og samfunnet”. Det er ikke foretatt noe med eiendommene siden 2009, verken fra kommunens eller eierens."

Les mer: 

Bygningskort for Nedre Møllenberg gate 99 og 101

- Det her er ikke noe å spare på, riv skiten - Adresseavisen 26. april 2017

- Vi kommer aldri til å renovere byggene - Adresseavisen 19. september 2019