• TRUET
  • TRUET
  • TRUET
  • TRUET

ST. MARIE GATE 127, SARPSBORG

St. Marie gate 127 er en jugendstilbygning i mur fra 1909 som inngår i et viktig kulturmiljø i Sarpsborg, den historiske byaksen med nasjonal interesse som NB! - område. Bygningen er truet av riving etter at planutvalget gikk vekk fra kommunedirektørens innstilling, og la et alternativt detaljreguleringsforslag uten vern ut på høring.

St. Marie gate 127 er en del av NB! - området Aksene i bysentrum. Riksantikvaren begrunner de nasjonale interessene i området med at: "Delområdet bærer strukturene fra gjenreisningsplanen fra 1839, med aksene i sentrum omgitt av kvartalsstruktur. Planen er et tidlig eksempel på et slikt helhetlig grep i byplansammenheng, og er av nasjonal interesse." Fortidsminneforeningen mener kommunen har et ansvar for å synliggjøre disse nasjonale verdiene og legge dem til grunn for forvaltningen gjennom plan- og bygningsloven.

Bygningen i jugendstil med sin spesielle takavslutning og avskårne hjørne mot torget, er en del av det helhetlige inntrykket i kulturmiljøet St. Marie gate. Fortidsminneforeningen vurderer hjørnebygget som avgjørende for kulturmiljøets integritet. De kulturhistoriske verdiene, og den visuelle og strukturelle helheten i området må bevares. Riving av St. Marie gate 127 vil være ødeleggende for områdets historiske og visuelle kvaliteter og status som NB! - område av nasjonal interesse. Fortidsminneforeningen engasjerte seg tidlig i saken, og sendte sine første merknader 21.08.2020. 

Detaljreguleringsplan for Kvartal 37 ble behandlet av planutvalget 26.04.2023. Kommunedirektøren foreslo at hjørnebygningen skulle reguleres til bevaring med følgende begrunnelse:

"Ved bevaring av bygget vil del av områdets historie bli gjenspeilet i bybildet. En kombinasjon av byggets beliggenhet langs byaksen, dets eksponeringsgrad og autentisitet gjør at det har en verdi for kulturmiljøet. Beliggenheten på hjørnet og i ytterkant av planområdet gjør det mulig å bevare, samtidig som det gir mulighet for høy arealutnyttelse på resten av kvartalet. [...] Kommunedirektøren vurderer likevel at hensynet til bevaring, og historien som hjørnebygget gjenspeiler i dette området, veier tyngre enn hensynet til utvikling og fortetting på dette hjørnet. Kommunedirektøren mener at planforslaget ivaretar en god balanse mellom vern og utvikling på kvartalet, og anbefaler at planforslaget vedtas."

I planutvalgets møte forelå det også et alternativt forslag hvor hensynssone for bevaring var fjernet. Planutvalget gikk enstemmig inn for å legge dette alternativet ut på høring, i strid med kommunedirektørens anbefaling om vern. Fortidsminneforeningen argumenterte i sitt høringssvar for at St. Marie gate 127 må bevares i tråd med kommunedirektørens innstilling. Sarpsborg og Rakkestad lokallag skriver: 

"Denne saken føyer seg dessverre inn i Sarpsborgs ulykkelige utbyggingshistorie, der viktige historiske bygg blir revet. Estetikken i sentrum er avhengig av at bygninger harmonerer med hverandre. Den opplevde kvaliteten av bomiljø for innbyggerne er avhengig av gode løsninger, og den beste måten å gjøre det på, er å la historiske, verneverdige hus bli tatt vare på og integrert i det nye. Det er på tide å snu rivetrenden også i Sarpsborg by, og heller se til hvordan det blir gjort andre steder, bl.a. I Oslo"

Planutvalget får saken til ny behandling 31. mai 2023, og kan vedta at opprinnelig planforslag med bevaring skal gå videre til bystyremøte i juni, eller at det skal arbeides videre med planforslag uten bevaring.  

Last ned: Fortidsminneforeningens merknader til detaljreguleringsplan - varsel om oppstart 21.08.2020

Last ned: Fortidsminneforeningens merknader til detaljreguleringsplan for kvartal 37 07.05.2023

Bilderettigheter: Hildegun Fredriksen