REVET

BARKALD STASJON, ALVDAL

Stasjonen ble i 2019 revet av sikkerhetsgrunner, tross vernekategori 1 i kommunens egen plan.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2018: Barkald stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Rørosbanen i Alvdal kommune i Hedmark. Stasjonen ble åpnet 1. juli 1878 som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods. I 1933 fikk Barkald status som stoppested betjent for ekspedering av tog og reisende. I 1985 fikk stasjonen status som holdeplass, før den ble endelig nedlagt i 2002. Bygningen er av typen Opphus, tegnet av den kjente arkitekten Peder Andreas Blix.  

Nå ønsker eier Bane NOR Eiendom å rive bygningen av sikkerhetsgrunner, ifølge Alvdal midt i væla. I en e-post til Alvdal kommune datert 14. januar 2019 heter det: "Bane NOR har et ønske om å få Barkald stasjon revet og ønsker å få tilsendt de nødvendige søknadspapirer med eventuelt nabovarsel."

Svaret fra Alvdal kommune kommer allerede dagen etter, med klar beskjed: "Barkald jernbanestasjon er registrert i kommunedelplan for kulturminner i Alvdal og Tynset kommuner. Her har stasjonen fått vernekategori 1. Vernekategori 1 medfører følgende: 

"§ 12 Innenfor områder av vernekategori 1 og på eiendommer med enkeltminner som er avmerket som vernekategori 1 skal hensynet til kulturmiljøet være førende for arealbruken. Nybygg, tilbygg, rivning eller vesentlige eksteriørmessige endringer skal ikke tillates uten at det inngår i en reguleringsplan. Kulturminneverdiene skal tillegges særlige hensyn i planen. Kulturmiljøets karakteristiske preg skal videreføres. Eventuelle tillatte tiltak skal underordnes det helhetlige kulturmiljøet. Dette gjelder bygningsvolumer, tunstruktur, hageanlegg, beitemark, gateløp og stier, samt spor etter industriell virksomhet. Dersom verneverdig bebyggelse innenfor et kulturmiljø får uopprettelige skader, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner, høyder og utforming og i harmoni med stedets særpreg og byggeskikk."

Kommunens konklusjon: "På grunn bygningens status i plan kan ikke stasjonen rives."

Svaret er i første omgang betryggende, men Fortidsminneforeningen velger likevel å føre Barkald stasjon inn på Rødlista. At administrasjonen med utgangspunkt i kommunens eget plan- og lovverk avviser muligheten for riving, betyr ikke at politikerne vil gjøre det samme. Muligheten for å åpne for dispensasjon er alltid til stede. At Bane NOR Eiendom i det hele tatt vurderer å søke om riving av et kulturminne av høy lokal verneverdi er høyst urovekkende. Barkald føyer seg inn i rekken av jernebanebygninger som lever farlig her til lands. På Rødlista finnes allerede Gudå stasjon og banevokterboligen på Espa stasjon.

Jernbanehistorien er en viktig del av landets historie. Jernbanen skapte steder og byer, og bygningene i seg selv var ofte av høy arkitektonisk og bygningsteknisk kvalitet. Stasjonen representerte framskritt og modernitet. Det er derfor gode grunner til å ta vare på disse bygningene gjennom ny bruk. Det har vist seg mulig mange steder. Klarer ikke Bane NOR Eiendom å finne slik ny bruk for Barkald stasjon, bør de heller selge/gi bort bygningen til noen som kan og vil sette den i stand.  

Dokumenter og lenker

Alvdal kommunes svar ang rivesøknad

Bane NOR Eiendoms henvendelse ang riving

Setter Barkald stasjon på Rødlista

Barkald stasjon må behandles politisk

Barkald stasjon ute av kulturminneplanen

Ønsker å rive Barkald stasjon

Østlendingen 21.1.2019. Raser mot at Bane NOR Eiendom vil Rive Barkald stasjon