TRUET

VESTREGATE 34, HAMAR

Det verneverdige huset fra 1899 er regulert til bevaring gjennom reguleringsplan, og er vurdert til verneklasse 2 i kulturminneplanen. Likevel åpner formannskapet for omregulering til riving og nybygg, og Fortidsminneforeningens lokallag har engasjert seg i saken.

Formannskapet i Hamar vedtok 19.10.2022 at det kunne varsles oppstart av planarbeid med sikte på å endre vernestatus for Vestregate 34 og åpne for riving: 

"Hamar formannskap vedtar at det kan varsles oppstart av planarbeid for Vestre gate 34, med sikte på å utarbeide reguleringsplan som gir hjemmel for riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av nytt leilighetsbygg. Rammer for ny bebyggelse må avklares i reguleringsprosessen. Begrunnelse for vedtaket er at det legges avgjørende vekt på den samfunnsnytten som nye boenheter i sentrum kan bidra med." planinitiativ 164/22, Vestbyen 34 (19.10.2022)

Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag sendte en bekymringsmelding om planinitiativet 17.10.2022. Når kommunen likevel gikk videre med initiativet, og åpnet for fremtidig riving og oppheving av vern, er dette en trussel mot kulturminnet Vestregate 34 og kulturmiljøet Vestbyen som begrunner oppføring på Rødlista.   

Vestregate 34 ble regulert til spesialområde bevaring gjennom Reguleringsplan for Vestbyen 22.06.2005. Hedmarken lokallag skriver i sin bekymringsmelding at ved å oppheve verneverdien av en eiendom, vil det føre til at områdevernet av hele Vestbyen svekkes. Dermed kan det bli åpnet for å oppheve naboeiendommenes vernestatus og området vil kunne utbygges og fortettes med moderne boligblokker. Vestbyen utgjør en av de eldste delene av byen og er med på å danne en grønn ramme rundt bykjernen. Fortidsminneforeningens lokallag ser det som viktig at kommunen går foran som et godt eksempel for å opprettholde områdevern. 

Kulturmiljøet Vestbyen er videre vurdert til verneklasse 2 i kulturminneplanen fra 2011. Planen fremhever at "Området er relativt homogent og har en strøkskarakter som bør bevares. I tillegg er en rekke enkeltbygninger med uthus bevaringsverdige. Bydelen har også fortetting fra nyere tid som ikke er til etterfølgelse." Planen legger også til grunn at "Noen eiendommer er regulert til bevaring, og forholdet mellom vern og mulig utvikling vurderes som avklart. For hele området vil det være en utfordring å ivareta bevaringshensyn i et så sentrumsnært område med utbyggingspress.". Det vil dermed også være et klart brudd med forutsetningene i kulturminneplanen dersom man går bort fra det avklarte forholdet mellom vern og mulig utvikling. Det vil skape en uheldig presedens og true kulturmiljøets integritet dersom kommunen går vekk fra disse føringene for utvikling i området. 

Dokumenter i saken:

Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag - Bekymringsmelding vedr. Planinitiativ 164/22, Vestbyen 34 - 17.10.2022

Reguleringsplan for Vestbyen 22.06.2005:

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Byens kulturlandskap 2011

Vedtak 19.10.2022 VESTRE GATE 34 - PLANINITIATIV