Bygningene på Rødlista som gikk fra Truet til Reddet i 2022

Publisert 21.12.2022

Lokalt engasjement teller!

Noen kamper taper vi, men heldigvis belønnes vernearbeidet vårt også med mange seire. Her er alle bygningene og bygningsmiljøene på Rødlista som ble reddet i året som gikk. Takk for innsatsen, alle lokale verneaktivister, i og utenfor foreningen!

Tekst: Trond Rødsmoen

En historisk skysstasjon i Gudbrandsdalen. Et staselig herredshus i Salangen i Troms. Og et helt trehusmiljø midt i Oslo! Dette er bare tre av foreningens vernesaker på Rødlista som dette året fikk et lykkelig utfall. Den siste gladmeldingen kom for kun noen dager siden, da rivetillatelsen for 1700-tallshuset Øvre Åmot i Rælingen ble trukket tilbake. En fin julegave til Romerike lokallag og Oslo og Akershus avdeling! 

Å nå frem i vernesaker er ofte et resultat av ulike krefter og aktører som spiller sammen og skaper et momentum. Rødlista er ett slikt bidrag. 

Rødlista er Fortidsminneforeningens oversikt over verneverdige hus, kulturmiljøer og andre kulturminner i fare for å bli revet, forfalle eller på annen måte forringes. Dette er det nærmeste vi i dag kommer en nasjonal oversikt over utsatte kulturminner, og her finner du svært mange av vernesakene (men ikke alle) som våre avdelinger og lokallag engasjerer seg i - og da ofte i samarbeid med andre krefter. Her kan du følge utviklingen i saken og lenker til dokumenter og artikler.

I 2022 kunne vi endre status for syv innskrivinger fra Truet til Reddet, det er vi veldig fornøyde med. I tillegg anser vi oss nå trygge på at den arkitektoniske perlen Alfheim Svømmehall i Tromsø forblir nettopp en svømmehall også i fremtiden; Riksantikvarens fredningsforslag er ute på høring siden september (men vi beholder statusen Truet enda litt).

På den triste siden: Dælenenga klubbhus i Oslo gikk fra Truet til Revet i februar, mens Elgeseter gate 30b i Trondheim, Jugenddronninga, gikk fra Reddet til Truet etter brannen i august. Nå står kampen om å redde den utbrente bygningen fra riving.  

Her er årets hyggelige nyheter fra Rødlista

TREHUSMILJØET «HYLLA», OSLO

Reddet fra akutt rivetrussel

Den lille trehusidyllen sentralt i Oslo var foreslått revet for å gi plass til et stort jernbanekryss i regi av Bane NOR. Kommunes rivevedtak som fulgte i 2021 ble påklaget av flere, blant dem Fortidsminneforeningen, og klagene førte frem.

Kommunen vedtok midlertidig forbud mot riving mens klagene ble behandlet. Statsforvalteren opphevet så rivevedtaket og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Statsforvalteren la vekt på at planforslaget til Bane Nor ikke var tilstrekkelig opplyst og utredet, kommunen hadde ikke hatt et godt nok grunnlag for å fatte avgjørelse i saken.

Den lille trehusidyllen Hylla har hus fra ulike epoker, de eldste ble oppført på 1850-tallet og de nyeste i området er kun et tiår gamle. Trehusene er på Byantikvarens gule liste over verneverdige hus, mens kulturmiljøet er regulert til bevaring.

Hyllas beboere har vært svært aktive og oppfinnsomme i arbeidet med denne saken og fått mye oppmerksomhet. For dem har denne kampen vært eksistensiell.

Mer om Hylla på Rødlista

ØVRE ÅMOT I RÆLINGEN, VIKEN

Våningshuset fra 1700-tallet på den historiske gården Øvre Åmot var akutt truet av riving. Den SEFRAK-registrerte bygningen er vurdert til verneklasse 2 i kulturminneplanen, som er høyeste lokale verdi. Viken fylkeskommune uttalte seg om verneverdiene og frarådet riving, det samme har Fortidsminneforeningen og Rælingen historielag. Når kommunen likevel velgte å gi rammetillatelse til riving, fulgte Fortidsminneforeningen sentralt opp med en omfattende klage. Samtidig førte vi saken inn på Rødlista.

En måned senere opphevet kommunen rivetillatelsen i tråd med Fortidsminneforeningens klage, og eier har trukket rivesøknaden. Vi regner bygget som reddet, og forutsetter at kommunen nå følger opp med formelt vern i tråd med egen kulturminneplan.

Mer om Øvre Åmot på Rødlista

APOTEKRGÅRDEN PÅ KIRKENÆR, INNLANDET

Den historiske Apotekergården på Kirkenær var truet av rivning tross krystallklare advarsler fra kommunen. Bygningen ligger i et spesialområde for bevaring og kommunen er tydelig på at slike bygg ikke tillates revet.

Da eieren likevel ønsket dispensasjon for å rive bygget og utvikle tomten, anså Fortidsminneforeningen Apotekergården som truet. Vi innskrev den derfor på Rødlista.

Rivesøknaden møtte stor motstand fra start. Fortidsminneforeningen, naboer og lokalmiljø, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen var blant dem som uttalte seg mot riving. Kommunen lyttet til faglige råd og var selv klare på at reguleringsplanen skulle følges. I februar 2022 avviste kommunen rivesøknaden. Eier uttaler at de nå vil leie ut bygget, og vi anser Apotekergården som reddet.

Mer om Apotekergården på Rødlista

HERREDSHUSET I SALANGEN, TROMS OG FINNMARK

Salangen Herredshus har klare og etablerte regionale kulturminneverdier, og er blant de viktige kulturminnene fra etterkrigstiden i Troms. Når bygget likevel ble foreslått revet i en ny plan var det en umiddelbar trussel som begrunnet innskriving på Rødlista.

Herredshuset ble tatt ut av planen i kommunestyrets vedtak 19.09.22, og er dermed reddet fra den akutte rivetrusselen som lå i forslaget. Kommunen tok hensyn til det store engasjementet for bevaring av Herredshuset, blant annet Fortidsminneforeningens høringsinnspill.

Det er fremdeles uavklart hva som vil skje med Herredshuset, og det kan igjen bli truet når spørsmålet kommer opp på nytt. Fortidsminneforeningen anser likevel bygningen som reddet fra den umiddelbare rivetrusselen som begrunnet oppføring på Rødlista.

Mer om Herredshuset på Rødlista

LAURGÅRD I SEL, INNLANDET

Den gamle skysstasjonen Laurgård har gjennom sin rike kulturhistorie blant annet huset og inspirert Sigrid Undset, Asbjørnsen skrev ned flere av sine mest kjente eventyr der, og den har fungert som et kulturelt knutepunkt gjennom historien. Da gården ble lagt ut for salg ble de to bevarte hovedbyggene omtalt som «kondemnable», og det uten at det forelå en tilstandsvurdering.

Utformingen av annonsen inviterte til riving av bygningene, noe som skapte stort engasjement lokalt og flere henvendelser til Fortidsminneforeningen. Bygningene var akutt truet og ble ført inn på Rødlista.

Oppmerksomheten rundt salget og presseoppslagene som fulgte førte til en lykkelig slutt: Fortidsminneforeningen var udelt positiv da det ble kjent at kjøper var kokken Hans Marius Sletten, som ønsker å bevare Laurgård, sette bygningene i stand og investere i ny bruk. Sletten fikk konsesjon 22.11.2022, og Laurgård regnes som reddet etter å ha blitt forsøkt solgt som riveobjekt.

Mer om Laurgård på Rødlista

HOTEL CENTRAL (KING OSCARS HALL) I STRYN, VESTLAND

Den autentiske salen "King Oscars Hall", i det siste bevarte eksemplet på arkitekt Hans Heinrich Jess’ trehoteller i nasjonal sveitserstil, blir vernet av kommunen. Bygningen med ni liv var truet av ombygging til leiligheter, men engasjementet for vern førte frem.

Fortidsminneforeningen og andre lokale vernekrefter engasjerte seg i saken i 2020 når det kom søknad om bruksendring av salen. Med planer om ombygging til leilighet var bekymringen at det bevarte interiøret ville bli tapt. Stryn kommune la ned midlertidig forbud mot tiltak og vedtok at verneverdiene og eventuelt innvendig vern skulle utredes nærmere.

Etter en grundig prosess utformet Stryn kommune et forslag til vern gjennom områderegulering for Stryn sentrum. I tråd med Fortidsminneforeningens innspill ble det foreslått strenge vernebestemmelser også for interiøret i King Oscars hall.

Mer om King Oscars Hall på Rødlista

TINGELSTADGÅRDEN I BRUMUNDDAL, INNLANDET

Kommunen hadde tidligere avslått rivesøknaden for den flotte kjøpmannsgården Tingelstadgården i Gammelgata, og eierne fulgte opp med å si rett ut at de da ville la gården stå og forfalle "til det detter ned". Begrunnelsen var at restaurering ville bli uforholdsmessig kostbart for bygget de hadde eid siden 2012.

En så oppriktig innrømmelse av spekulativt forfall fikk medieoppmerksomhet. I tillegg understreket dette hvor åpenbart truet huset var, noe som førte det inn på Rødlista.

Etter riveavslaget ble eiendommen lagt ut for salg. I 2022 ble Tingelstadgården solgt til en eier som vil sette bygget i stand og rehabilitere det til fire leiligheter. Den nye eieren setter en stopper for det spekulative forfallet og vi anser bygget som reddet.

Mer om Tingelstadgården på Rødlista

ALFHEIM SVØMMEHALL I TROMSØ

Alfheim Svømmehall har siden anlegget sto ferdig i 1965 tronet som et landemerke i Tromsø. Anlegget er tegnet av Jan Inge Hovig, arkitekten bak Tromsdalen kirke, eller Ishavskatedralen. Tross omtale som signalbygg, monumental og «byens andre katedral» har Alfheims framtid lenge vært uviss - nok til at den i 2016 ble ført inn på Rødlista.

Forfallet var en utfordring, og samtidig var bygningens framtidige bruk oppe til kontinuerlig debatt. Trengte man en svømmehall i sentrum når man nå bygget en badeland til flere hundre millioner utenfor byen?

Mange har engasjert seg i saken, også Fortidsminneforeningen, og det har vært jobbet lenge for å frede anlegget. Dette er kommunen positiv til, og Riksantikvarens fredningsforslag ble sendt ut på høring i september 2022.

Fredningen skal beskytte de store opplevelsesverdiene, historisk verdi og bruksverdien som Alfheim svømmehall og samfunnshus har. Bygningen og dens plassering i landskapet representerer også utmerkede arkitektoniske og kunstneriske verdier.

Vi er svært optimistiske på vegne av Alfheim og innlemmer svømmehallen i årets gladsaker fra Rødlista. Men vi beholder status Truet til saken er i boks.

Mer om Alfheim Svømmehall på Rødlista